Informācija par projektu

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Programma 2014 – 2020, projekta Nr. LLI-24

Projekta nosaukums: Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana (Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies)

Projekta akronīms: LitLatHV

Projekta partneri:
– vadošais partneris – Lietuvas Jūrniecības akadēmija
– partneri: PP2 – Kauņas Tehniskā koledža; PP3 – Liepājas Jūrniecības koledža; PP4 – Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle; PP5 – Ventspils Tehnikums

Projekta īstenošanas termiņi: 01.04.2017. – 31.03.2019. (24 mēneši)

Projekta mērķis: veicināt Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitāti un nodarbināmību

Projekta finansējums: kopējais finansējums – 915 322,47 EUR (778 024,10 EUR – 85 % no ERAF un 137 298,37 EUR – 15 % valsts finansējums)

Mērķauditorija: projekta partneru iestādes, studenti un pasniedzēji, jūrniecības, elektrotehnikas un augstsprieguma tehnologiju nozaru speciālisti, darba devēji un darba ņēmēji

Galvenās projekta aktivitātes:
1. Elektrotehnikas laboratorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;
2. Studiju priekšmetu un mācību programmu atjaunošana/attīstība;
3. Metodoloģisko materiālu sagatavošana 3 valodās;
4. Kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana – starptautsikā pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.

Projekta koordinators (vadošais partneris): I. Bartusevičienė, e-pasts: i.bartuseviciene@lajm.lt
Projekta koordinators RTU Ventspils filiālē: Zane Circāne, e-pasts: zane.circane@rtu.lv

Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle un šī publikācija nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

INTERREG projekta partneru tikšanās

2017. gada 5. aprīlī Lietuvas Jūras akadēmijā (Klaipēda, Lietuva) pieci sadarbības partneri no Latvijas un Lietuvas parakstīja sadarbības līgumu (angl. Partnership agreement), lai kopīgi īstenotu projektu “Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” (“Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies”) INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas Programmas 2014-2020 ietvaros.

Piecas izglītības iestādes no Lietuvas un Latvijas – Lietuvas Jūrniecības akadēmija (vadošais partneris; Lietuva), Kauņas Tehniskā koledža (Lietuva), Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle (Latvija), Liepājas Jūrniecības koledža (Latvija) un Ventspils Tehnikums (Latvija) – ar mērķi efektīvi apvienojot esošos resursus (akadēmiskā un profesionālā pieredze elektrotehnikas, augstspriegumu tehnoloģiju un jūrniecības nozarēs, zināšanas, kompetence, u.c.) celt Latvijas un Lietuvas minēto nozaru speciālistu kvalifikāciju, uzlabojot viņu zināšanu līmeni un profesionalās iemaņas, un rezultātā veicināt speciālistu nodarbināmību un mobilitāti.

Tikšanās gaitā tika apspriesti projekta mērķi, uzdevumi, plānotās aktivitātes un pasākumi. Tikšanos organizēja vadošais partneris – Lietuvas Jūras akadēmija.

2017. gada 5. aprīlī sadarbības partneri no Latvijas un Lietuvas Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Programmas 2014 – 2020 projekta Nr. LLI-24 „Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” (Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies) ietvaros devās pieredzes apmaiņas ekskursijā uz AS „Rietumu Kuģu būvētāva” Klaipēdā (Lietuva), kas ir viens no projekta sociāliem partneriem un ir ieinteresēts projekta rezultātos.

23 dalībniekiem no Latvijas un Lietuvas izglītības iestādēm, to starp arī no Rīgas Tehniskās Universitātes Ventspils filiāles, bija iespēja novērot automatizētu ražošanas procesu, iesaistīties diskusijās ar uzņēmuma pārstāvjiem un iepazīt uzņēmuma galvenos darbības virzienus – kuģu būve un remonts, metāla konstrukciju ražošana, metālapstrāde, cinkošana u.t.t.. Tā bija lieliska iespēja projekta dalībniekiem nokļūt ražotnes aizkulisēs un novērot, kādas zināšanas elektrotehnikā jāapgūst, lai kļūtu par ražotnes darbiniekiem. Iegūto informāciju projekta dalībnieki varēs izmantot turpmākājās projekta aktivitātēs. Nākāmā pieredzes apmaiņas vizīte tiek plānota uz vienu no Latvijas uzņēmumiem.