Lekciju saraksts

Darbu noformēšanas prasības

Kontroldarbu noformēšanas prasības

Studiju darbu noformēšanas prasības

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādāšanai

 

 

Bibliotēka

Līdz 23.augustam bibliotēka slēgta

e-pasts: zane.altmane1@rtu.lv
mob.tālruni (371)28647676

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Programma 2014 – 2020, projekta Nr. LLI-24
Metodoloģiskie materiāli LV:
AUGSTSPRIEGUMA TEHNOLOĢIJU PAMATI
AUGSTSPRIEGUMA ELEKTRODROŠĪBAS PASĀKUMI
AUGSTSPRIEGUMA ELEKTRISKIE DZINĒJI UN ĢENERATORI
SADALES TĪKLI
ELEKTRISKIE APARĀTI
DZĪVOJAMO ĒKU ELEKTROINSTALĀCIJA
ELEKTROAPGĀDE
AUGSTSPRIEGUMA IETAIŠU PARAMETRU MĒRĪŠANA
ELEKTROSTACIJU UN APAKŠSTACIJU ELEKTROIEKĀRTAS
ELEKTROTEHNIKAS UN ELEKTRONIKAS darbu uzdevumi un metodiskie norādījumi

Metodoloģiskie materiāli EN:
INTRODUCTION TO HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGIES
HIGH-VOLTAGE SAFETY PRECAUTIONS
HIGH-VOLTAGE ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS
DISTRIBUTION NETWORKS
ELECTRICAL APPARATUSES
ELECTRICAL INSTALLATION OF RESIDENTIAL BUILDINGS
ELECTRIC SUPPLY
ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS: Tasks and Methodical Guidelines

Jaunumi

2019./2020. studiju gadā!

Studē Ventspils filiālē – par valsts budžeta līdzekļiem

maģistra profesionālā studiju programmā – Elektrotehnoloģiju datorvadība.

Programma sniedz augstāko profesionālo izglītību elektrotehnikā un sagatavo augstākā līmeņa speciālistus ar inženiera kvalifikāciju un maģistra grādu, kas spēj formulēt un risināt sarežģītus elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus dažādās tautsaimniecības nozarēs, pētniecības iestādēs un uzņēmumos.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija – profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikācija.